วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยวุฒิสภา

   เมื่อสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติผ่านทั้ง 3 วาระ ร่างพระราชบัญญัติก็จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาซึ่งมีสมาชิก 150  คน ต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไปให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 60 วัน ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติการเงินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ซึ่งการพิจารณาของวุฒิสภา สามารถอธิบายผลลัพธ์ออก เป็น  3  ประเด็น ดังแผนผังด้านล่างนี้ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น